hłowna strona | WudworSerbski folklorny ansambl Wudwor


Beno Rewjerk, Jandytar Hajnka, Borbora Šołčina a Jan Handrik słušeja k załožerjam serbskeho folklorneho ansambla w lěće 1980. Ansambl zapřija do swojich wjace hač 40 čłonow młodźinsku rejowansku skupinu, kaž tež hercow a musku spěwnu skupinu "Přezpólni". Rejowarjo nazwučuja a předstajeja publikumje folkorne reje po serbskim ale tež po wašnju słowjanskich přećelow. Wězo wobrubja tute wustupy wšelakore drasty ze swěta folklory, mjez nimi wosebje často wužiwana serbska katolska narodna drasta.


Kombinacija mjez rejemi a spěwami wothraje so na mnohich wustupach, kotrež traja po potrěbje mjez 10 mjeńšinami a jednej hodźinu. Nimo toho přewza so tež rady moderacija k tomu, w kotrejž sposrědkuja so informacije wo nałožkach a tradicijach Serbow.


Najwjetša přiležnosć za ansambl so šěrokemu publikumje prezentować, skići so na mjezynarodnym folklornym festiwalu "Łužica", kotrež wotměje so wot 1995 kóžde druhe lěto w Budyšinje, w Hochozy a w Chrósćicach. Při tutym wulkim evenće je ansambl jedyn ze sobuorganizatorow.


Wšelake wukrajne turneje wjedźechu serbski folklorny ansambl dotal hižo do Čěskeje, Pólskeje, Rakuskeje, Słowakskeje, Słowjenskeje, Ruskeje, Litawskeje, Letiskeje, Belgiskeje, Rumunskeje, Madźarskeje a do Běłoruskeje. Přichodna lětna turneja wjedźe ansambl zaso do Słowjenskeje na festiwal. Sćěhuja dalše wustupy we Łužicy a druhich kónčinach Němskeje.


Wažne při wšěm wjeselu při spěwanju, hudźenju a rejowanju je pěstowanje serbskich tradicijow a reprezentowanje tutych před hosćimi z wukraja, kaž tež zeznajomnjenje serbskeje kultury z kulturami druhich krajow.


K najwjetšim wuspěcham ličitaj zawěsće dobyće myta Domowiny za dorost w lěće 2000 a dobyće myta za najlepše předstajenje na mjezynarodnym folklornym festiwalu "Stražnice" w lěće 2003. Zhromadnje ze serbskej dujerskej kapału Horjany předstaješe serbski folklorny ansambl serbski katólski kwas na tutym festiwalu, kiž liči k najwuznamnišim folklornym festiwalam Čěskeje Republiki.